NAVRCHOLU.cz
Projekty - Veřejná prostranství - Na Marku, Přerov

 

Prezentace archeologických nálezů v Přerově - lokalita Na Marku

 

autoři Ing. arch. Zbyněk Musil, Ing.arch. David Zajíček
spoluautor MgA. Petra Vlachynská
  1.místo v architektonicko-urbanistické soutěži, 2014
místo Přerov

 

 

Nové fotografie tentokrát focené ve dne a s vysazenými stromy. 

 

foto Robert Žákovič

 

foto Robert Žákovič

 

foto Robert Žákovič

 

foto Robert Žákovič

 

foto Robert Žákovič

 

foto Robert Žákovič

 

foto Robert Žákovič

 

foto Robert Žákovič

 

foto Robert Žákovič

 

situace  širších vztahů

 

půdorys stavby

 

řezy a pohledy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vizualizace 

aktuální stav návrhu lokality Na Marku

 

 

 

 

 

 

Území na rozhraní – u hradeb, na nábřeží, na předmostí. Zásadní otázka – jak městotvorně (urbanisticky, architektonicky, kompozičně) uspořádat území a zároveň prezentovat archeologické nálezy duchovně-vzdělávacího centra? Odpovědí je členění území do tří celků – svébytných, za sebou řetězených, vycházejících z půdorysu kostela a školy a propojených chodníkem, který podélně prochází územím.

 

PROSTRANSTVÍ“ - místo bývalého kostela; prázdno, klid, abstrakce, monumentalita, rozjímání jako pozůstatek zbožnosti;

travnatá plocha s obrysem kostela a abstraktním „kobercem“ dlaždic. „Pilíř víry“ jako monument strhávající pohled k nebesům. Všechny prvky z pietního bílého kamene.

Na hranici s komunikací stromořadí, pod ním stupně vyrovnávající stoupající terén a dřevěné lavice.

 

KABINET“ - bývalá škola; soustředěnost, vědomosti – přeneseně vzdělanost; sestup dolů - za minulostí; ohnisko řešeného území;

do terénu zapuštěný prostor vymezený zdmi v nikách ukrývajícími expozici – panely s texty a nákresy, ale i místní nálezy dlaždic apod. Betonová široká přístupová rampa směrem od města, jinak vše z kamene – tmavšího šedého, původního. Kontrast „PROSTRANSTVÍ“ a „KABINETU“ prostorový, mentální, barevný.

Přímý kontakt „KABINETU“ se starou štětovou cestou, která slouží i nadále svému účelu. Dotek autentické historie.

 

ZÁKOUTÍ“ - stávající zpevněná plocha s okolní zelení; relax, intimita, posezení i hry pod korunami stromů; namísto současného dlážděného oblouku kontakt plochy se zdí školy. Univerzální plocha hlavně pro děti, mládež a seniory. Posezení v altánu (pod pergolou), snad i možnost vypít kávu na střešní terase nové kavárny.

 

Prezentace nálezů nespočívá ve stavění replik obvodových zdí, byť k tomu dochované základy svádí. Ve 21. století nestavíme ruiny. Návrh se pokouší za pomoci prostoru, abstrakce a architektonické kompozice návštěvníka překvapit, podnítit jeho představivost a vzbudit u něj zájem o místo. Tento jeho zájem - snad i hlad po poznání budiž vzápětí nasycen.

 

Betonový model znázorňující podobu lokality v 17. století a nápis se stylizovaným beránkem coby symbolem Jednoty bratrské navrhla a zhotovila MgA. Petra Vlachynská.